Een korte vraag of snel support nodig? Bel ons op het nummer +32 (0)56 36 30 20 en we helpen je graag verder!

ALGEMENE VOORWAARDEN ETS-INFORMATICS BVBA (ETS)

1. Aanvaarding van onze voorwaarden

Onze algemene verkoops-en leveringsvoorwaarden alsmede onze bijzondere voorwaarden, worden geacht door de klant te zijn aanvaard, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Bijgevolg verbinden deze ons slechts indien wij ze uitdrukkelijk aanvaarden. In geen enkel geval kan onze instemming worden afgeleid van de omstandigheden dat wij de koop zouden hebben aanvaard zonder te protesteren tegen de verwijzingen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of andere gelijkaardige bepalingen van onze koper.

2. Prijs

Behoudens bijzondere contractuele bepalingen, dienen onze of offertes en prijslijsten slechts als loutere aanduiding en verbinden ons in geen geval. Onze prijzen zijn vatbaar voor wijzigingen zonder voorafgaande verwittiging. Onze prijzen worden berekend op basis van de producten geleverd in onze kantoren, kosten, verpakking en btw niet inbegrepen. De portokosten vallen ten laste van de klant. De opmaak van een offerte op basis van analyse van de noodwendigheden van de klant zal eveneens gefactureerd worden, indien het aanbod geen aanleiding geeft tot een definitief contract.

3. Leveringstermijnen

De leveringstermijnen worden slechts als aanduiding gegeven en zijn niet bindend.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, kan een vertraging in de levering in geen enkel geval recht geven op de vernietiging van een bestelling en geen enkele schadeloosstelling kan worden geeist. De bestellingen met een leveringstermijn vanmeer dan één maand worden aanvaard onder voorbehoud van de prijsverhogingen die ons opgelegd worden door onze eigen leveranciers en de van onze wil onafhankelijke omstandigheden welke de levering later onmogelijk of duurder zouden maken. Hoe dan ook worden de goederen aangerekend tegen de op het ogenblik van de leveringsdatum van kracht zijnde voorwaarden en tarieven, ongeacht de prijs waartegen zij bevestigd zouden zijn, of de termijn of de leveringsmogelijkheden. Al onze verkopen worden geacht vanuit onze magazijnen te zijn gedaan en worden vervoerd op de verantwoordelijkheid van onze kopers.

4. Transport

De goederen reizen op kosten en risico van de klant. Voor vertraging door post, spoorweg of andere transportmiddelen kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.

5. Klachten

Elke klacht moet per aangetekende brief geschieden 8 dagen na levering en/of installatie en voor het gebruik van de goederen. Het verwerken van de levering en/of installatie betekent haar aanvaarding door de bestemmeling. Geen goederen kunnen worden teruggestuurd zonder voorafgaandelijk akkoord van ETS. In geval van vrijwillige terugname van zullen de goederen worden gecrediteerd aan maximum 60% van de gefactureerde waarde, dit als vergoeding voor wederinkoop,demontage en vervoer. Tevens worden de goederen enkel en alleen teruggenomen in de originele verpakking. Goederen met zichtbare schade worden onder geen enkele voorwaarde teruggenomen. ETS behoudt zich het recht voor om de goederen te controleren op de correcte werking of op onzichtbare schade. Het resultaat wordt binnen de week na ontvangst van de goederen aan de klant meegedeeld. Voornoemde bepaling is enkel geldig van toepassing op standaardsoftware. Specifieke aanpassingen worden wordt onder geen enkel beding teruggenomen en/of terugbetaald.

6. Garantie en aansprakelijkheid

ETS zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade in welke vorm dan ook. Verlies van data,, werkonderbreking van de computer, boetes en verwijlintresten wegens laattijdigheid tegenover fiscale - en btw administraties en exploitatieverliezen, die door de software worden veroorzaakt, kunnen niet verhaald worden op ETS. De verantwoordelijkheid van ETS blijft in alle gevallen beperkt tot de terugname van de gebrekkige producten en tot teruggave van de betaalde sommen.

7. Waarborg

Alle geleverde goederen, zowel hardware of software, vallen onder de waarborg gesteld door onze leveranciers. Voor eigen software gelden de gestelde waarborgen volgens het opgemaakte contract en/of bestelbon van ETS. De software wordt geleverd in de staat waarin zij zich bevindt, de klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het goede gebruik ervan. De waarborg is niet van toepassing wanneer de harden of software niet correct gebruikt of onderhouden werd of wanneer de apparatuur of programma’s gedeeltelijk of volledig herzien, omgevormd, hersteld of gedemonteerd zijn door personen of firma’s, vreemd aan ETS. De waarborg is evenmin van toepassing wanneer de schade het gevolg is van de aansluiting en/of gebruik van het toestel en de software in een milieu dat niet overeenstemt met de technische specificaties (temperatuur, vochtigheid, stoffige sfeer, variatie van de electrische spanning,….) De klant staat zelf in voor een apart electriciteitscircuit, back-up en anti-virussensysteem. De klant verklaart zich akkoord de licentiepolitiek van andere softwareleveranciers strict op te volgen (oa van Microsoft-programma’s, e.a.) De klant erkent uitdrukkelijk dat hij volledig werd ge nformeerd nopens de werking en/of onderhoud van de apparatuur en de software.

8. Licentievoorwaarden en service-en updategarantie

De aankoop van software gaat gepaard met de afsluiting van een licentieovereenkomst, waarbij tevens de modaliteiten van de service-en updategarantie worden vastgelegd. Deze bepalingen zijn opgenomen in een afzonderlijk document dat   n geheel uitmaakt met de huidige verkoopsvoorwaarden en er samen dient mee gelezen te worden. De overeenkomst wordt dan ook afgesloten onder de huidige voorwaarden en de bepalingen opgenomen in een afzonderlijk document. De koper erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze overeenkomst en de bepalingen ervan te aanvaarden. De voorwaarden van de licentieovereenkomst evenals de bepalingen van de service-en updategarantie worden van kracht van zodra de ETS-Software geleverd en geinstalleerd is, zelfs al is het afzonderlijk dokument nog niet ondertekend door de partijen. Dit dokument zal door ETS ter ondertekening worden aangeboden op het ogenblik van de contractsluiting en moet door de klant ondertekend en geparafeerd teruggestuurd worden. De klant kan zich in geen geval beroepen op de niet-ondertekening van het afzonderlijk document inzake licentie en service-en updategarantievoorwaarden, om de bestelling te annuleren en te ontkomen aan zijn verplichtingen.

9. Betaling

Alle facturen zijn betaalbaar contant na de facturatie, behoudens andersluidende vermelding in het verkoopcontract. ETS blijft eigenaar van alle goederen geleverd en gefactureerd tot wanneer het volledige bedrag van de factuur betaald wordt. Ingeval een factuur op haar vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de koper ertoe gehouden om, boven de verschuldigde hoofdsom van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, te betalen : een rente, berekend aan 10% per jaar vanaf de vervaldag, dit ter vergoeding van het geleden rente -en opbrengst-verlies, en een bedrag van 12% te berekenen op het schuldsaldo met een minimum van b 50 en een maximum van b 1.850, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, dit ten titel van strafbeding.

10. Eigendomsvoorbehoud

De goederen die deel uitmaken van de verkoop blijven eigendom van ETS tot dat de volledige prijs is betaald. Tot op dat ogenblik kan ETS de goederen terugvorderen bij gewoon aangetekend schrijven. De klant is daarenboven verantwoordelijk voor de geleden schade en zal eveneens een vergoeding dienen te betalen voor het gebruik van de geleverde goederen tot aan de terugname, evenals voor alle kosten verbonden aan de installatie en de terugname ervan. Bij niet-betaling vervalt eveneens de licentie die voorwerp uitmaakt van de overeenkomst en behoudt ETS zich het recht voor, de software waarop deze licentie betrekking heeft terug te nemen op kosten van de klant.

11. Bevoegdheid

In geval van betwisting nopens een opdracht of bestelling door ETS aanvaard, of in geval van betwisting van een facturatie van ETS, zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd. Tevens zal hierbij exclusief het Belgisch recht toepasselijk zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info